หลักสูตรและค่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมและการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ลำดับ

ประเภทการขอใบอนุญาตขับรถ

ทดสอบ สมรรถภาพ  ทางร่างกาย

เวลาเรียน

ทดสอบข้อเขียน

ทดสอบ   ขับรถ

รวมเวลา  เรียน

อัตราค่า         ธรรมเนียม

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว       
**
(ขอใหม่)

ü

5 ชม.

10 ชม.

ü

ü

15  ชม.

1,000 

ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว         
**
(ขอใหม่)

ü

5 ชม.

10 ชม.

ü

ü

15  ชม.

6,000

2

ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ เปลี่ยนจาก  ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว เป็น ส่วนบุคคล 5 ปี

ü

1 ชม.

-

-

-

200

ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ชนิดชั่วคราว
**
กรณีผู้ขอ อายุต่ำกว่า 18 ปี       

ü

1 ชม.

-

-

-

200 

ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ ชนิดชั่วคราว
** ขาดต่ออายุ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

ü

5 ชม.

-

-

-

500 

ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ชนิดชั่วคราว  
**
ขาดต่ออายุ เกิน 3 ปี                              

ü

5 ชม.

10 ชม.

ü

ü

15  ชม.

1,000 

ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดชั่วคราว   
**
ขาดต่ออายุ เกิน 3 ปี                                       

ü

5 ชม.

10 ชม.

ü

ü

15  ชม.

5,500 

3

ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์  ชนิดส่วนบุคคล 5 ปี
** ไม่ขาดต่ออายุ

ü

1 ชม.

-

-

-

200 

ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์  ชนิดส่วนบุคคล 5 ปี                    
**
ขาดต่ออายุ เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

ü

5 ชม.

-

ที่ขนส่ง

-

500 

ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ชนิดส่วนบุคคล 5 ปี                      
**
ขาดต่ออายุ เกิน 3 ปี

ü

5 ชม.

10 ชม.

ü

ü

15  ชม.

1,000 

ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดส่วนบุคคล 5 ปี   
**
ขาดต่ออายุ เกิน 3 ปี

ü

5 ชม.

10 ชม.

ü

ü

15  ชม.

5,500 

โรงเรียนสอนขับรถทองอินทร์ดี

โรงเรียนสอนขับรถมาตรฐาน จังหวัดสุรินทร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถขนส่ง ชนิดที่ 1 และ 2

 • อบรมเฉพาะภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

 • อบรมต่อใบอนุญาตขับรถ

 • เรียนเสริมทักษะการขับรถ เพื่อสร้างความมั่นใจ

 • นักเรียนฝึกทำข้อสอบ Pre-test ในห้องสอบจริงได้ทุกวัน

 • ครูผู้ฝึกสอน ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

 • สนามฝึกขับรถได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

 • นักเรียนต้องนำบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงเรียน

 • นักเรียนควรมาถึงที่โรงเรียน ล่วงหน้า 15 นาที

 • การเลื่อนนัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

 • ทางโรงเรียนจะดูแลนักเรียนให้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทุกคน

 • รับรองผลการเรียน - การสอน ทุกหลักสูตร

 • ควบคุมการสอบโดยครูของทางโรงเรียน (ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งทางบก)

 • โรงเรียนเดียวที่มีเว็บไซต์ข้อสอบให้ฝึกทำ

เอกสารสมัครเรียน

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ขอ )

 • หนังสือพาสปอร์ต และหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่จาก ตม. (กรณีเป็นชาวต่างชาติ )

หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมง

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ( ไม่เกิน 110 cc. )

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ( เกิน 110 cc. )

 • ผู้เรียน ต้องมีพื้นฐานการขับรถจักรยานยนต์แล้ว

 • เรียนปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ( 08.00 - 18.00 น. ) ( 1 วัน )

 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง ( 08.30 - 15.30 น. ) ( 1 วัน )

 • เรียน อบรม สอบที่โรงเรียน รวมเวลา 2 วัน

 • สอนพื้นฐานและการขับรถในสถานการณ์ ต่าง ๆ

 • อบรมความรู้กฎหมาย การขับขี่ปลอดภัย จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ

 • ใช้รถของโรงเรียนฝึกหัดขับ

หลักสูตรรถยนต์ 15 ชั่วโมง

 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถยนต์

 • เลือกระบบเกียร์ได้ทั้ง Manual / Automatic

 • เรียนปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ( มีพื้นฐานเรียน 1 วัน )

 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง ( 08.30 - 15.30 น. ) ( 1 วัน )

 • เรียน อบรม สอบที่โรงเรียน รวมเวลา 2-5 วัน

 • สอนพื้นฐานและการขับรถในสถานการณ์ ต่าง ๆ

 • อบรมความรู้กฎหมาย การขับขี่ปลอดภัย  จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ

 • ใช้รถของโรงเรียนฝึกหัดขับ

หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 1 และ 2 (บ.2 , ท.2)

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( บ.2)

 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ( ท.2)

 • เรียนปฏิบัติ 20 ชั่วโมง ( 08.00 - 19.00 น. ) ( 2 วัน )

 • อบรมทฤษฎี 10 ชั่วโมง ( 08.00 - 19.00 น. ) ( 1 วัน )

 • เรียน อบรม สอบที่โรงเรียน รวมเวลา 3 วัน

 • สอนพื้นฐานการขับรถเพื่อการขนส่ง การออกถนนจริง

 • อบรมความรู้กฎหมาย มารยาทและจิตสำนึกการขับขี่ ฯลฯ

 • ใช้รถของโรงเรียนฝึกหัดขับ

หลักสูตรเรียนเสริมทักษะ สำหรับรถยนต์

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถยนต์ ไม่จำกัดอายุ

 • เหมาะสำหรับ ท่านที่ต้องการความชำนาญและความมั่นใจการขับรถออกถนนจริง

 • เลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 - 10 ชั่วโมง

 • ใช้รถของโรงเรียนในการฝึกหัดขับ

อัตราค่าเรียน : 1 ชั่วโมง ราคา 400 บาท

หลักสูตรอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง (งดทำการอบรมชั่วคราว)

 • อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง จะได้รับหนังสือรับรองการอบรม

 • นำหนังสือรับรองไปติดต่อขอสอบที่ขนส่ง

 • สามารถซื้อชั่วโมงการฝึกซ้อมท่าสอบภาคปฏิบัติที่โรงเรียนได้

อัตราค่าอบรม : 500 บาท

หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาต แบบไม่ขาดต่อ

 • รถจักรยานยนต์ - รถยนต์ อบรม 1 ชั่วโมง ราคา 200 บาท

 • รถขนส่ง บ.2 , ท.2 อบรม 2 ชั่วโมง ราคา 300 บาท

หลักสูตรอบรมต่อใบอนุญาตขับรถ แบบขาดต่อ เกิน 3 ปี

 • แบบที่ 1. อบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง สอบที่ขนส่ง ราคา 500 บาท

 • แบบที่ 2. เรียน อบรม และสอบที่โรงเรียน ราคา 1,000 บาท(จักรยานยนต์)  ราคา 5,000 บาท(รถยนต์)