หลักสูตรที่เปิด

-


หลักสูตรรถจักรยานยนต์   15   ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ( 110 cc )

 • ต้องมีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์

 • บัตรประชาชนฉบับจริง (ใช้วันสมัครและนำมาทุกครั้ง)

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันรับหนังสือรับรอง)

หลักสูตรรถยนต์ 15 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์

 • มีพื้นฐานการขับรถยนต์แล้ว หรือ ไม่มีก็ได้

 • บัตรประชาชนฉบับจริง (ใช้วันสมัครและนำมาทุกครั้ง)

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันที่รับหนังสือรับรอง)

หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 1 และ 2 (บ.2 , ท.2)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( บ.2)

 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ( ท.2)

 • บัตรประชาชนตัวจริง (วันสมัครเรียนและนำมาทุกครั้ง)

 • ใบขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล ฉบับจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี)

 • ใบรับรองแพทย์  (ใช้วันที่รับหนังสือรับรอง)

 

อบรมต่ออายุใบขับขี่ (รถยนต์ , จักรยานยนต์ , รถบรรทุก บ.2 , ท.2 )

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบอนุญาตขับขี่เดิม ฉบับจริงพร้อมสำเนา

 • บัตรประชาชนฉบับจริง (ใช้วันสมัครและนำมาทุกครั้ง)

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันที่รับหนังสือรับรอง)

หลักสูตรที่เปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัคร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ


VDO


แกลเลอรี่