หลักสูตรที่เปิด

-


หลักสูตรรถจักรยานยนต์   15   ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ( 110 cc )

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ใช้วันสมัครและนำมาทุกครั้ง)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันรับหนังสือรับรอง)

 • มีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์

หลักสูตรรถยนต์ 15 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ใช้วันสมัครและนำมาทุกครั้ง)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันที่รับหนังสือรับรอง)

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถยนต์

หลักสูตรรถขนส่ง ชนิดที่ 1 และ 2
(จะเปิดทำการสอนเร็วๆนี้)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ( บ.)

 • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ( ท.)

 • บัตรประชาชนตัวจริง (วันสมัครเรียนและนำมาทุกครั้ง)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ใบรับรองแพทย์  (ใช้วันที่รับหนังสือรับรอง)

 

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบอนุญาตขับขี่เดิม ตัวจริงพร้อมสำเนา

 • บัตรประชาชนตัวจริง (ใช้วันสมัครและนำมาทุกครั้ง)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • ใบรับรองแพทย์ (ใช้วันที่รับหนังสือรับรอง)

หลักสูตรที่เปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารการสมัคร

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษ


VDO


แกลเลอรี่